De zaak-Apache: de vonnissen

Karl van den Broeck
Hoofdredacteur Karl van den Broeck aan het woord tijdens de persconferentie
Hoofdredacteur Karl van den Broeck aan het woord tijdens de persconferentie (Foto: © Kaja Verbeke (Apache))

Een paar opvallende citaten uit de twee vonnissen.

Land Invest Group vs. Apache

(Op de vraag om het recht op vrije meningsuiting te beperken - paragraaf 4.7)

“Een beperking van het recht op vrije meningsuiting moet bovendien beantwoorden aan een dwingende sociale noodwendigheid en pertinent zijn en er moet sprake zijn van een evenredigheid tussen het aangewende middel en het beoogde doel.”

'Eiser toont verder niet aan dat eerste en tweede verweerder hun bronnen niet afdoende en zorgvuldig gecontroleerd hebben en hun onderzoeksplicht niet hebben nageleefd.'

“Er dient derhalve bij de beoordeling rekening te worden gehouden met het feit dat eiseres (Land Invest Group, Nvdr) een onderneming is en geen particulier, zodat het louter om commerciële belangen gaat.”

“Verwerende partijen wijzen terecht op het feit dat de artikels betrekking hebben op onderwerpen van algemeen belang. Het gaat met name om politieke aangelegenheden en dus over een maatschappelijk relevant onderwerp. Bovendien ontkent eiseres niet dat er in het bestuur van eiseres een aantal politieke figuren zetelen zodat een grote mate van kritiek toegelaten is en getolereerd moet worden.”

(…)

“Eiseres toont derhalve niet aan dat verweerders niet gehandeld hebben als een normaal zorgvuldig en omzichtig journalist. Uit stukken blijkt immers afdoende dat verweerders onderzoek gedaan hebben naar de betrouwbaarheid van de bronnen en de waarachtigheid van de feiten door onder andere de consultatie van de oprichtingsaktes, nazicht naar jaarrekeningen en uittreksels uit het Belgisch Staatsblad, nazicht van bouwvoorschriften en de verkooopaktes evenals het Collegebesluit.”

“Verweerders stellen bovendien terecht dat de onderzoeksplicht van de journalist geen resultaatsverbintenis is wat betreft de juistheid van de feiten.(…) Het is wel vereist dat de gegevens op een redelijke wijze gecontroleerd zijn, dat de informatie betrouwbaar is en ter zake blijkt niet afdoende dat er sprake is van een duidelijk gebrek aan bewijsmateriaal.”

(…)

“Eiseres toont op geen enkele manier aan dat de gebruikte bewoordingen lasterlijk of kwaadwillig, dan wel onnodig kwetsend of beledigend zijn.”

Joeri Dillen vs. Apache

'De kritische vragen die verweerders stellen, vinden afdoende steun in geloofwaardig feitenmateriaal.'

“Er dient derhalve bij de beoordeling rekening te worden gehouden met het feit dat eiser een publiek persoon is nu hij kabinetschef was van Antwerps burgemeester Bart De Wever, waardoor hij meer kritiek moet kunnen verdragen. Het bestuur is immers onderworpen aan de controle van de burgers en de functie van de eiser maakt deel uit van het publieke leven. De bewuste artikels hebben allemaal betrekking op het professioneel leven van eiser. Uiteraard betekent dit geen vrijgeleide voor eerste en tweede verweerder om gelijk welke informatie te verspreiden.”

“Verweerders wijzen verder terecht op het feit dat de artikels betrekking hebben op onderwerpen van algemeen belang. Het gaat met name om politieke aangelegenheden en dus over een maatschappelijk relevant onderwerp. De bedoeling van verweerders was een kritische doorlichting van het stedenbouwkundig beleid van het Antwerps stadsbestuur waarbij de mogelijke rol van eiser onderzocht werd.”

(…)

“Eiser toont verder niet aan dat eerste en tweede verweerder hun bronnen niet afdoende en zorgvuldig gecontroleerd hebben en hun onderzoeksplicht niet hebben nageleefd. Uit de stukken blijkt dat eerste en tweede verweerder voldoende inspanningen geleverd hebben om de informatie zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven en de bronnen te controleren. Eiser toont derhalve niet aan dat verweerders ten deze niet gehandeld hebben als een normaal zorgvuldig en omzichtig journalist in dezelfde omstandigheden”.

(…)

“De kritische vragen die verweerders stellen, vinden afdoende steun in geloofwaardig feitenmateriaal”.

(…)

Eiser toont op geen enkele manier aan dat de gebruikte bewoordingen lasterlijk of kwaadwillig, dan wel onnodig kwetsend of beledigend zijn. Er wordt evenmin aangetoond dat eerste of tweede verweerder niet te goeder trouw hun mening geuit hebben. Bovendien hebben zij aan eiser steeds de kans gegeven om commentaar te geven op de aangehaalde feiten, hetgeen hij ook meermaals gedaan heeft en dit werd eveneens gepubliceerd.”

(…)

“Uit het voorgaande blijkt dat eerste en tweede verweerder zich gedragen hebben zoals een normaal zorgvuldig journalist in dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld en wordt geen fout of nalatigheid in hunnen hoofde bewezen, noch wat betreft de inhoud van de artikels, noch wat betreft de vorm.”

‘Onnauwkeurigheden’

'Eerste en tweede verweerder hebben zich gedragen zoals een normaal zorgvuldig journalist in dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld en wordt geen fout of nalatigheid in hunnen hoofde bewezen.'

De advocaat van Joeri Dillen – die het nieuws van de vonnissen bekend maakte en zo de tijd kreeg om het ook te framen – legt vooral de klemtoon op een paragraaf waarin Apache wordt verweten “ongenuanceerd” en “onnauwkeurig” te zijn geweest.

Die paragraaf slaat op het feit dat Apache Joeri Dillen altijd heeft omschreven als “een directeur bij Land Invest Group”. Wij baseerden ons daarvoor op zijn publieke LinkedIn-profiel.

Dillen voerde aan dat hij dat profiel niet zelf gemaakt had, een argument dat door de rechter als irrelevant wordt beschouwd.

De rechter wijst op de mist die Joeri Dillen spuit over zijn carrière. Zo presenteerde hij zich in de pers als werknemer van Land Invest Group, schreef hij in de conclusies voor de rechter dat hij voor de NV Kattendijkdok (een dochter van LIG) werkte. Ter zitting verklaarde hij dan weer dat hij voor de bvba Wagram werkte.

Dit doet niets af aan de kern van de zaak. De bvba Wagram is in handen van de aandeelhouders van Land Invest Group en ter zitting gaf Dillen toe dat hij wel degelijk “voor rekening” van LIG werkte. Maar strikt juridisch was hij niet in dienst bij die firma.

Voor onze berichtgeving is vooral van belang dat Joeri Dillen eerst werkte voor (rekening van) Land Invest Group en daarna kabinetschef werd van De Wever, die een schepencollege leidde dat Land Invest Group in staat stelde een hoogbouwproject te realiseren (met grote meerwaarde) tegen alle ambtelijke en juridische adviezen in.

Op 2 december 2017 verklaarde toenmalige LIG-vennoot Eric Van der Paal in De Standaard: “Hij (Joeri Dillen, KvdB) heeft even bij ons gewerkt als directeur.”

Vonnissen rechtszaken Apache - Land Invest Group en Apache - Joeri Dillen by Apache.be on Scribd

LEES OOK
Redactie Apache / 08-04-2019

Na de klacht: de waarheid als wapen

We krijgen talloze mails en berichten van mensen die vragen hoe ze kunnen helpen na de schadeclaim van 500.000 euro. Een zo breed mogelijk gedeelde waarheid is het antwoord.
shutterstock_768699079