Algemene Voorwaarden

Privacy

Bekijk ook ons privacybeleid.

De uitgever van Apache

De nieuwssite ‘Apache’ (www.apache.be en alle subsites waaronder, maar niet beperkt tot, www.apache.coop) en Apache Magazine zijn een uitgave van:

De Werktitel cv
Turnhoutsebaan 110
2140 Borgerhout
+32 (0)3 290 88 55
info@apache.be
BE0841.795.989

Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbanken in Antwerpen.

De verantwoordelijke uitgever, Karl van den Broeck, bereik je op Turnhoutsebaan 110, 2140 Borgerhout.


De Algemene Voorwaarden

Bij elk bezoek aan de website van De Werktitel cv (www.apache.be en alle subsites, waaronder www.apache.coop) onderwerp je je aan de Algemene Voorwaarden. Je stemt met de voorwaarden in bij het raadplegen van betalende pagina’s én bij het raadplegen van gratis pagina’s.

Registratie

Voor sommige gratis en betalende diensten op Apache moet je je registreren. Met een registratie ga je actief akkoord met de Algemene Voorwaarden, waaronder ook de privacy-afspraken. Je moet voor akkoord immers het keuzevakje aanvinken en aangeven dat je de Algemene Voorwaarden en de privacy-afspraken aanvaardt. Je verleent tijdens het registratieproces je correcte, actuele en volledige gegevens en je actualiseert indien nodig deze informatie.

Bij onjuiste, onvolledige of voorbijgestreefde gegevens kan De Werktitel cv de registratie (gratis of betalend) weigeren of schorsen.

De registratie en de bijhorende inloggegevens zijn persoonlijk en mogen niet met andere personen gedeeld worden. Ook mogen de inloggegevens niet gelijktijdig op verschillende apparaten gebruikt worden.

Heb je de inloggegevens via een derde verkregen (werkgever, bibliotheek, etc.) dan gelden de afspraken die De Werktitel cv met de derde heeft gemaakt.

Betalende inhoud

De Werktitel cv biedt een deel van de website enkel aan betalende bezoekers (abonnees) aan. De betalingen gebeuren via een online betaalsysteem uitgebaat door Paypal, Twikey, Mollie of door Multisafepay. De Werktitel cv kan evenwel niet garanderen dat deze systemen feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten werken. De Werktitel cv is dan ook niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door het gebruik van het online betaalsysteem.

Je gegevens kunnen door de uitbaters van de online betaalsystemen bijgehouden worden. We werken met hen samen omdat ze je privacy en de Belgische en Europese privacyregels respecteren.

Bij een online transactie kan je overigens je herroepingsrecht niet uitoefenen als het gaat om een dienst die begint vóór het einde van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen en om producten met een persoonlijk karakter die snel kunnen verouderen (zie de Wet op de marktpraktijken art. 47 § 4 1° en 2°).

Alle prijzen zijn inclusief btw.

Het standaard online abonnement bestaat uit de toegang tot alle artikels op de website en het ontvangen van de wekelijkse nieuwsbrief.

We behouden het recht om onze prijzen en ons aanbod op elk ogenblik te wijzigen.

De betalingen verlopen via Paypal, Twikey, Multisafepay, Mollie of per overschrijving. Doorlopende abonnementen (via doorlopende opdracht of via domiciliëring) worden stilzwijgend en automatisch hernieuwd. Je kan op elk ogenblik het abonnement opzeggen. De beëindiging van het abonnement gaat in na de duurtijd van het abonnement of op de vervaldag van de gefactureerde periode.

Aansprakelijkheid

De Werktitel cv besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle informatie op de website. De Werktitel cv kan echter nooit de juistheid van de berichtgeving garanderen. De verantwoordelijkheid voor de artikels, foto’s, illustraties en andere mediavormen berust bij de auteur van het artikel of bij de maker van de foto, de illustratie of de andere mediavorm.

De raadpleging en het gebruik van de website gebeuren op eigen risico. De Werktitel cv is dus niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade die het gevolg is van een bezoek aan de website of van het gebruik van de informatie gepubliceerd op de website. De Werktitel cv is ook niet verantwoordelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk, voor de tijdelijke onbereikbaarheid van de website en voor de telecommunicatiekosten die met een bezoek aan de website van Apache gepaard zouden gaan.

Een tijdelijke onbeschikbaarheid van het gratis of betalende gedeelte van de website geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of financiële compensatie.

Geen commercieel gebruik

Commercieel gebruik van de website is verboden. Je mag de inhoud op Apache en alle subsites niet gebruiken voor commercieel gewin. Je mag de intellectuele eigendomsrechten van De Werktitel cv en de auteurs niet schenden. Je mag ook de normale werking van de website niet hinderen.

Hyperlinks

De Werktitel cv is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites die met deze website gelinkt zijn. De Werktitel cv kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in webadressen of domeinnamen op deze website.

We moedigen het leggen van hyperlinks naar onze website evenwel ten zeerste aan.


Copyright

De uitgever van Apache is De Werktitel cv, Turnhoutsebaan 110, 2140 Borgerhout (België). De auteursrechten voor materiaal op de website en in het magazine zijn eigendom van De Werktitel cv.

Je mag dit materiaal lezen, downloaden, printen en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Je mag deze informatie evenwel niet wijzigen, herpubliceren of verkopen zonder toestemming van De Werktitel cv en zonder bronvermelding 'Apache'. Je mag de inhoud van Apache ook niet automatisch opnemen in een database, tenzij voor het ‘cachen’ van de informatie door de browser.

Wens je de berichten toch over te nemen? Neem contact op met de redactie van Apache:
Apache – De Werktitel cv
Turnhoutsebaan 110
2140 Borgerhout
redactie@apache.be

Korte aanhalingen uit de artikels zijn toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden. De bron ("Apache", liefst met vermelding "www.apache.be" of "Apache Magazine") moet steeds duidelijk vermeld worden. De aanhalingen mogen niet systematisch gebeuren.

Word aandeelhouder (www.apache.coop) als je regelmatig gebruik maakt van de informatie op de website van Apache. Zo kunnen wij ons verder inzetten voor degelijke en ongebonden journalistiek.

Sommige artikels, foto’s, illustraties en andere mediavormen worden onder een creative commons-licentie vrijgegeven. Dit staat uitdrukkelijk vermeld bij het item. Op de rest van de webpagina rust dan het klassieke copyright.

Copyright design en software

Het ontwerp van de websites, logo’s en andere afbeeldingen, de redactiesoftware en diens meer zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Een gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling of bewerking ervan is zonder toestemming van De Werktitel cv niet toegelaten.

Debat

De auteur van een gastbijdrage stemt ermee in dat de bijdrage die hij of zij aanlevert op Apache in de rubriek ‘Debat’ zal worden gepubliceerd. We zijn echter niet verplicht om de gastbijdrage te publiceren.

De auteur schrijft steeds in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst van de gastbijdrage.

De gastbijdrage wordt, behoudens wanneer de auteur schriftelijk en uitdrukkelijk anders aangeeft bij aanlevering, door Apache gepubliceerd met vermelding van de auteursnaam (geen schuilnaam).

De auteur aanvaardt dat Apache de gastbijdrage voor de publicatie redactioneel mag bewerken. Apache zal de gastbijdrage niet aanpassen op een manier die de reputatie van de auteur of de integriteit van de gastbijdrage kan schaden.

Door het doorsturen van de gastbijdrage verleent de auteur aan De Werktitel cv een wereldwijde onherroepelijke licentie voor de publicatie van de gastbijdrage op Apache. De licentie is niet-exclusief. De auteur mag de gastbijdrage dus ook elders publiceren. Voor de verdere exploitatie van de gastbijdrage krijgt De Werktitel cv geen toelating. Indien De Werktitel cv de gastbijdrage elders wil publiceren, hergebruiken en diens meer zullen we met de auteur contact opnemen.

De auteur zal zijn morele rechten op de gastbijdrage niet als dusdanig uitoefenen op een manier die publicatie volgens de gangbare beroepsgebruiken bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

De licentie wordt verleend zonder financiële vergoeding door De Werktitel cv. De auteur erkent dat de gastbijdrage door publicatie door Apache een ruim publiek zal bereiken.

Reacties

Lezers die reageren op artikels of brieven voor publicatie insturen, behouden hun auteursrecht. Ze verlenen door de inzending en door de goedkeuring van deze voorwaarden de onbeperkte toestemming aan De Werktitel cv voor de publicatie en herpublicatie van het materiaal in alle uitgaven van De Werktitel cv en voor de opslag in alle (elektronische) databanken van De Werktitel cv.

De redactie kan reacties redigeren, inkorten of weigeren. Bij grotere veranderingen zal de redactie hierover contact met jou opnemen.


Disclaimer mail

Onderstaande aansprakelijkheidsclausule heeft betrekking op mails verzonden van mailadressen eindigend op @werktitel.be, @dewerktitel.be en @apache.be.

De inhoud (inclusief bijlagen) van de mails van De Werktitel cv is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie de mail gericht is. De mails kunnen vertrouwelijke informatie of persoonlijke standpunten bevatten die niet noodzakelijk met het standpunt van De Werktitel cv overeenstemmen. Deze informatie mag niet bewerkt, doorgestuurd, gereproduceerd of verspreid worden zonder toestemming van de auteur van de mail.

Ontvang je per vergissing een mail, verwittig ons: info@apache.be.


De samenwerking met De Werktitel vzw

De Werktitel cv werkt nauw samen met De Werktitel vzw, met maatschappelijke zetel in Turnhoutsebaan 110, 2140 Borgerhout (BE0827.504.030). Sommige artikels en rubrieken worden gefinancierd door de vereniging zonder winstoogmerk. Alle auteursrechten, en de bijhorende aansprakelijkheid, en de voorwaarden inzake privacy behoren echter bij De Werktitel cv.

De uitgever van Apache is De Werktitel cv.

Je kan De Werktitel vzw bereiken op:
Apache – De Werktitel vzw
Turnhoutsebaan 110
2140 Borgerhout
info@apache.be


Spelregels reacties

De redactie van Apache houdt van discussiëren. We moedigen je dan ook aan te reageren op onze artikels. Maar zoals je wellicht weet, kan een discussie makkelijk ontsporen. Zeker op het internet. Daarom hebben we een een aantal spelregels opgesteld.

Eenvoudig gesteld:

  • Blijf bij het onderwerp
  • Onderbouw je reactie
  • Speel de bal en niet de man
  • Let op je spelling en taalgebruik

Heb je een kwetsende reactie gevonden, dan kan je dit melden op het mailadres redactie@apache.be.

Geen anonieme reacties

We aanvaarden geen anonieme reacties of reacties enkel getekend met een schuilnaam. Om te kunnen reageren moet je daarom inloggen met je officiële voornaam en achternaam en met een werkend mailadres. Onze privacyvoorwaarden zijn van toepassing.

Bij het plaatsen van een reactie worden je voornaam en achternaam gepubliceerd.

Aangename discussiesfeer

Ook op een online discussieforum moet je de wet naleven. Reacties die onjuist, obsceen of beledigend zijn, worden geweerd. Ook reacties die de openbare orde en de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privé-leven, seksistisch van aard zijn of aanzetten tot rassenhaat of xenofobie worden geweigerd.

Voorts willen we op Apache een aangename discussiesfeer behouden. Daarom publiceren we geen reacties met gescheld en haatdragende taal. Ook weren we zinnen in hoofdletters (schreeuwen in internettermen); uitgebreid knip-en-plakwerk uit andere websites, boeken en dergelijke meer; hyperlinks met reclame of die oproepen tot actie; lange lappen tekst en persoonlijke aanvallen, beledigingen en bedreigingen.

Moderatie

De reacties kunnen voor of na publicatie gemodereerd worden. We toetsen reacties aan de spelregels en aan hun relevantie voor de discussie. De moderator kan reacties inkorten, verwijderen of weigeren. De moderator hoeft hierover niet te communiceren.

Deelnemers die veelvuldig de spelregels niet naleven, kunnen voor een korte of langere termijn tot elke discussie geweigerd worden. In sommige gevallen kan de moderator het profiel of de inlognaam van een gebruiker definitief blokkeren.

De moderator kan technische hulpmiddelen inroepen om de moderatie te vergemakkelijken of discussies vroegtijdig afsluiten.

Aansprakelijkheid

Lezers die reageren op artikels of brieven voor publicatie insturen, behouden hun auteursrecht, maar verlenen door de inzending de toestemming voor de publicatie van het materiaal op Apache.

De Werktitel cv, de auteur van het artikel of de maker van het media-item zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die door de webbezoekers op de website wordt gepubliceerd. De auteur van een reactie is dus volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van zijn reactie.

Hij of zij kan De Werktitel cv vragen om een gepubliceerde reactie later te verwijderen.

Reacties op Apache worden gearchiveerd en blijven opzoekbaar, ook met zoekrobots van derden, zoals Google, Bing of Yahoo. Naast je reactie wordt ook alle zichtbare informatie (voornaam, naam, eventuele extra informatie) geïndexeerd. Je mailadres is niet zichtbaar voor zoekrobots.


Wedstrijdreglement

Concept, organisatie

De Werktitel cv organiseert op de website van Apache (www.apache.be), in het magazine Apache Magazine en in de Apache-nieuwsbrieven regelmatig wedstrijden.

Deelnemers kunnen meespelen door hun gegevens achter te laten of door te mailen. Ze maken kans op een prijs.

De Werktitel cv behoudt zich het recht voor om de wedstrijden of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Werktitel cv kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. De Werktitel cv is ook niet aansprakelijk voor technische problemen en andere fouten zoals spelfouten.

Door deel te nemen aan een wedstrijd, gaat de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met dit wedstrijdreglement.

De beslissingen van De Werktitel cv, de organisator van de wedstrijden, is bindend. Dit gaat over de deelname aan de wedstrijd, maar ook over de aanduiding van de winnaar, de toepassing van het reglement en alle andere situaties niet beschreven in dit wedstrijdreglement.

Looptijd, timing, prijzenpot

De looptijd, timing en de prijzenpot van de wedstrijd wordt bij de communicatie over de wedstrijd beschreven. Indien een datum wordt opgegeven als einddatum zonder tijdstip, dan is het tijdstip van het einde van de wedstrijd 23u59.

Deelnemers, fraude

Werknemers van De Werktitel cv kunnen de wedstrijden niet winnen. Ook personen wonend op hetzelfde adres als de werknemers van De Werktitel cv kunnen niet winnen.

Bij onregelmatigheden of pogingen tot fraude kan De Werktitel cv de deelnemer uitsluiten en eventueel prijzen terugvorderen.

Winnaars

Elke deelnemer kan slechts één maal winnen, tenzij anders bepaald. Per adres kan slechts één prijs gewonnen worden. Indien twee personen op hetzelfde adres twee prijzen winnen, wordt de prijs toegekend aan de deelnemer die het eerst in aanmerking komt voor de prijs. Indien er een ex-aequo is, wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord heeft gegeven.

Enkel de winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht (per e-mail).

Winnaars wonend buiten België moeten hun prijs op de redactie (Turnhoutsebaan 110, 2140 Borgerhout, België) ophalen.

Prijzen kunnen niet worden omgeruild. Prijzen worden niet uitbetaald in geld.

Winnaars geven door hun deelname toestemming tot de publicatie van hun naam en gemeente als winnaar.

Privacy

De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een gegevensbestand van De Werktitel cv. De gegevens worden gebruikt voor het selecteren van de winnaar, het informeren van de winnaar en het bezorgen van de prijs. De gegevens worden niet gebruikt voor promotie en verkoop.

Deelnemers hebben steeds recht op inzage, verbetering en schrapping van hun gegevens, zoals bepaald in het privacybeleid.


Copyright notice in English

The copyright for material on this website and in Apache Magazine rests with De Werktitel cv, unless otherwise stated. You may download and read this material for personal use. Please consider buying a share.

You may not alter this information, repost or sell it without the permission of De Werktitel cv and without attribution (“Apache”, “www.apache.be” or “Apache Magazine”).

If you would like to use the information, please contact:
Apache – De Werktitel cv
Turnhoutsebaan 110
2140 Antwerpen
Belgium
info@apache.be